Skip to main content

Formandsberetning for 2017


Forureningssagen. På grund af den kimforekomst, der blev konstateret i december 2016, blev der installeret et UV-anlæg (ultra-violet bestråling) til neutralisering af al biologisk aktivitet i vandet,før det bliver sendt ud i rørnettet. Dette er en nødforanstaltning, som i Danmark kun er tilladt i særlige situationer såsom pludselig forekomst af kim i vandet. De efterfølgende lovbefalede ugentlige analyser viste, at UV-anlægget virkede som ønsket, og kogepåbuddet blev straks ophævet. Det påhviler det ramte vandværk hurtigst muligt at løse det givne problem, så UV-anlægget kan demonteres igen. Det vil sige, når der i tre på hinanden følgende uger ikke er konstateret kim i vandet før UV-behandlingen. Dette skete i april, cirka en måned senere end forventet. På grund af UV-anlæggets effektive virkning kan vi konstatere, at vandet i hanerne i 2017 ikke har udgjort nogen helbredsmæssig risiko.

Det lykkedes ikke at finde en bevislig årsag til forekomsten af kim, som var en helt usædvanlig begivenhed for vort vandværk. Så vidt vi har kunnet konstatere, har Gadevang Vandværk aldrig før været udsat for noget lignende. Den mest oplagte mulighed er derfor, at der under renoveringen af filter 1 i efteråret 2016 har været et antal forskellige håndværkere inde på vandværket, og at kilden til forureningen formentlig skal findes her.

Vandkvalitet. Det nye behandlingsanlæg blev nødvendiggjort af de ekstreme kemiske parametre i vandet fra vor nye boring i skoven, herunder især dets meget høje indhold af luftarten metan samt jern, mangan og ammonium-forbindelser. Efter afsluttet indkøring og nogle få justeringer er alle krav vedr. fjernelse af metan nu overholdt, hvilket er konstateret ved i perioder udelukkende at behandle vand fra den nye boring. Dette gælder også reduktion af indholdet af jern, mangan og ammonium-forbindelser, der sker som en kombination af iltning i behandlingsanlægget og biologiske processer i de to serieforbundne filtre. Filter 2 har fungeret fint i 2017, men bestyrelsen har besluttet at udvise rettidig omhu og får det renoveret i 2017.

Ifølge officiel anbefaling er vort vand blevet analyseret for det i pressen meget omtalte disphenylchloridazon, som stammer fra kemisk ukrudtsbekæmpelse i roer. Da der stort set ikke mere dyrkes roer i hele Nordsjælland, blev dette stof, som man kunne forvente, ikke fundet i vores vand.

Stabilitet i vandforsyningen. Indkøringen af det nye behandlingsanlæg og et større antal rørarbejder og tilslutninger af nye huse har i årets løb medført nogle lokale afbrydelser i vandforsyningen. Den længste afbrydelse, som ramte hele Gadevang, skyldtes en ca. seks timer lang strømafbrydelse i en stor del af Nordsjælland, herunder Gadevang, og derfor stoppede vandværkets udpumpning også.

Kommende større omkostninger og investeringer. De arbejder, der er planlagt for 2018, omfatter de n nævnte renovering af filter 2, sløjfning af tanken under det gamle beluftningsanlæg og en lovpligtig transientbeskyttelse og termografering af vor nye el-installation og styresystem. Der må også i det kommende år forudses omkostninger til udskiftning af gamle stophaner.

Af større investeringer, men på noget længere sigt, kan nævnes udskiftning af alle vandmålere i et ikke på nuværende fastlagt program.Vi testede et antal målere i forbindelse med årsskiftet og resultatet var meget tilfredsstillende. Vi vil i den nye bestyrelse beslutte, om vi skal udvide kontrollen med ca. 30 målere således, at testen kan godkendes som en fuldgyldig test. Desuden forventes der også fra officiel side, at vi etablerer en nødforsyningsledning til et andet vandværk, og der er fastlagt en frist for et sådant projekts gennemførelse til 2021.

Overordnede regulativer og administrative forhold. I 2017 blev der indført nye bestemmelser for specificering af de enkelte elementer i tilslutningsafgiften for nye forbrugere og takstbladets øvrige poster er også blevet gennemgået med tættekam fra kommunens side. Dette gælder naturligvis alle vandværker i kommunen. Vores takstblad er nu godkendt og forholdet mellem den faste afgift og m3 prisen er tilpasset. Nye 4-årige budgetter har vi også måtte udarbejde. Disse er godkendt af Hillerød kommune. En ny procedure for udtagning af vandprøver vil også træde i kraft i 2018, og den vil bl.a. betyde, at flere prøver skal udtages ude hos forbrugerne.

Årets vandindvinding. Årets totale udpumpning til rørnettet var 44.633 m3, hvilket er mindre end de fleste tidligere år, og summen af de aflæste vandforbrug hos medlemmerne var 43.659 m3. Det er den laveste indvinding i mange år, men det skyldes formentlig dels den kølige sommer og dels de mange lækager, der er blevet repareret i rørnettet i de senere år. Tabet i rørnettet mellem vandværk og forbrugere var altså 974 m3 svarende til 2,2%, hvilket endda er mindre end det lave tab i 2016.

Bestyrelsen. Efter 18 år i bestyrelsen for Gadevang Vandværk, heraf 12 som formand, har Verner Johansen, der i indeværende år runder de 80 år, besluttet ikke at stille op til genvalg ved vor generalforsamling i februar.

Michael Simonsen
Formand