Skip to main content

Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsesberetning for 2019
2019 var for Gadevang Vandværk et turbulent år. Midt i juli måned meddelte vores formand, at han ville stoppe og forlade bestyrelsen. Ingen begrundelse herfor. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre i fællesskab og fordele de forskellige arbejdsopgaver imellem sig. En ny formand vil vi forsøge at få valgt på den ordinære generalforsamling. Kim Nysted, som er første suppleant, blev indkaldt til bestyrelsesarbejdet. Kim indvilligede heri.

Stabilitet i vandforsyningen
Der har i år været nogle problemer med vandforsyningen til vores medlemmer. Et par af afbrydelserne skyldes brud på vore vandledninger. Situationen med ikke at kunne levere vand ud til medlemmerne juledag og nytårsaften skyldes flere faktorer. Mængden af okker, der havde samlet sig i pumperne, som så satte ud, var en af årsagerne. En anden årsag skyldes, at det system, som vi har fået etableret i forbindelse med at blande vandet fra boringen i skoven og fra boringen på Gadeledsvej på grund af DMS i vandet, satte ud. Der kom derfor kun vand fra boringen i skoven, og det var for lidt til at dække forbruget ude hos medlemmerne. Vi arbejder på at få løst problemet. I visse situationer må man være forberedt på pludselig at mangle vand. Specielt ved brud på vandledninger. Årets totale udpumpning til forbrugerne var på 46.063 m3, og summen af det aflæste vandforbrug hos disse var 43.374 m3. Tabet i rørnettet mellem vandværk og forbrugere er således 2.689 m3 eller 5,8%. Det er noget mere 2018, men stadig under grænsen på 10%.

Ledningsbrud
I løbet af året har der været 2 alvorlige brud på vores ledningsnet. Det ene brud på Hovmosevej, med stort
vandtab til følge, var vanskelig at lokalisere, og først efter nogle dage blev det fundet. Det andet brud var på Gadevangsvej. Herved blev der samtidig konstateret, at ledningen på Gadevangsvej fra Kildevej og frem til Gadeledsvej er i en så dårlig forfatning, at den bør udskiftes i den nærmeste fremtid. De to brud medførte et stort vandforbrug, så vandværkets pumper kom på overarbejde, og al okkeret kunne ikke nå at blive fjernet, inden vandet kom ud til forbrugerne. Det har derfor været nødvendigt at få gennemskyllet nogle
stikledninger.

Kontrolprogram
Vi har fået godkendt et nyt kontrolprogram af kommunen, herunder nyt analyseprogram for alle de prøver, der udtages til kontrol af råvand fra boringerne. Analyseprogrammet er udarbejdet af vores laboratorium Dons. Årsagen til et nyt kontrolprogram og analyseprogram er en ny bekendtgørelse. Vi har haft nogle mindre rettelser hertil. På landsplan er der fundet flere pesticider – fordi man er begyndt at teste for dem. Mange boringer er lukket. Vi kan forvente, at der skal analyseres for yderligere flere pesticider i takt med, at staten har udvidet overvågningen af pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.

DMS
Den yderligere overvågning af vores vand har afstedkommet, at vi i september 2019 konstaterede DMS i vandet fra boringen på værket over grænseværdien. Der blev således konstateret 0,18µg/l i boringen og grænseværdien ude på ledningsnettet er på 0,1µg/l. Der er ikke fundet DMS i vandværkets anden boring beliggende i skoven. Det skal som det første slås fast, at der ikke er konstateret en overskridelse af DMS
ude hos forbrugerne. Samme dag, som vi konstaterede DMS i boringen, lukkede vi for indvindingen fra denne boring. Efter aftale
med kommunen indvinder vi nu 25% fra boringen, hvor der er fund af DMS og 75% fra boringen i skoven, hvor der ikke er fundet DMS. Det gør vi for at sikre os, at vi holder os under grænseværdien ude hos forbrugerne.
DMS (N, N-Dimethylsulfamid) stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- planteavl og i træbeskyttelse i udendørsmaling. Det blev forbudt som svampebekæmpelsesmiddel i 2007.
Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandsprøver i Danmark på niveau eller over det niveau, der er fundet i Gadevang, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
Grænseværdien på 0,1µg/l er sat ud fra, hvad der var muligt at måle den gang, grænseværdier for
pesticider i drikkevand blev indført. Dette ud fra en betragtning om, at man ikke vil have pesticider i
drikkevandet. Og vi vil selvfølgelig ikke have pesticider i vores drikkevand i Gadevang. Derfor opfordrer vi alle forbrugere til at droppe brug af pesticider i haver, på flisegange mv.

Rentvandtanke
Den 23.august blev der udført en rentvandtankinspektion af vores 3 rentvandtanke. Rentvandtankene blev inspiceret af Danvatec med robotstyret undervandskamera. Resultatet af inspektionen viste, at på den ældste og mindste rentvandtank fra 1955 på 33 m3 skal der foretages omfattende reparationer, mens der på de to andre tanke på 45m3 og 88m3 skal udføres mindre arbejder. Reparationerne på den mindste tank
vil blive på ca. kr. 250.000. Et tilsvarende beløb ligeledes samlet på de to andre tanke. Ud fra beløbets
størrelse for reparationerne, har vi fundet det fornuftigt ikke at renovere den mindste tank, men i stedet at nedlægge tanken. Vi vil fremskynde etableringen af nødforbindelsen fra Nyhuse Vandværk, og med vand fra de to store tanke med en samlet størrelse på 133 m3 vil det kunne dække vores behov til levering af vand til vores forbrugere. Inspektionsrapporten er blevet sendt til Hillerød Kommune sammen med vores konklusion. Kommunen har tilsluttet sig vores beslutning.

Kvalitetssikring
Vi har indført et klitetssikringssystem/vandkvalitetsstyring, hvilket er lovpligtigt at have. Vi har indført et system, der hedder Tethys. Det består i, at alle de ting, der skal gennemgås på vandværket, er skrevet ind i
systemet – bl.a. månedligt tilsyn med boringen i skoven, ugentlig tjek af filtre, tjek af taget hvert 5. år,
inspektion af rentvandtanke hvert 5.-8. år, tv-inspektion af boringer hvert 8. år osv. Vi får en huskeliste  (dagligt om man vil) med opgaver, og her tjekkes arbejdsopgaverne af, når de er udført. Både
bestyrelsesmedlemmer og vandværkspasser har adgang til systemet og kan følge med. Vi opretter selv
opgaverne og tilpasser dem løbende efter behov. Det giver et godt overblik og god historik over opgaver
forbundet med at drive vandværket.

Kommunalt tilsyn
Kommunen fører tilsyn med vandværket og har i november 2019 været på tilsyn. Tilsynet har
afstedkommet nogle mindre bemærkninger til lidt reparationer og mærkninger af prøvehaner mv.
Overordnet set fik kommunen indtrykket af, at der er tale om et veldrevet vandværk om end med mange år
på bagen.

Omkostninger
I den kommende tid må væsentlige omkostninger og investeringer forudses. Udskiftninger af stophaner,
vedligeholdelse og reparationer på værket og af vores ledningsnet vil være nødvendigt. En udskiftning af
ledningen på Gadevangsvej fra Kildevej og frem til købmanden på Gadeledsvej vil snarest gå i gang på
grund af dets ringe tilstand, og samtidig vil udskiftning af ledningen være en del af projektet i forbindelse med etableringen af nødforbindelsen. Der er blevet opkrævet ekstra betaling fra medlemmerne, som skal bruges til udgifterne til etableringen af nødforbindelsen. Der vil også i de kommende år blive opkrævet ekstra.

Vandværkspasser
Vores vandværkspasser Keld Kristensen har meddelt, at han ønsker at stoppe. Keld har passet vandværket i adskillige år og føler nu, at tiden er kommet. Med den erfaring, Keld har med værket, vil han være os behjælpelig i en overgangsperiode. Vi skal derfor se os om efter ny arbejdskraft, som kan passe værket.

Hjemmesiden
I år har vi fået oprettet en hjemmeside: Gadevangvand.dk. Her på hjemmesiden kan man finde de oplysninger, man har brug for. Hjemmesiden vil hele tiden blive opdateret med de data, nyheder og evt. problemer, der er opstået på værket og hvordan, de er blevet løst. Hjemmesiden har været meget besøgt. Til gengæld har interessen for at få nyhedsbrev tilsendt, været ringe. Så vi har valgt at slette den mulighed. I stedet vil vi opfordre medlemmerne til ofte at gå på hjemmesiden, og i de tilfælde, hvor vi i nødsituationer skal komme med meddelelser, vil vi desuden benytte os af de facebookmuligheder, der er til rådighed i
Gadevang. I yderste konsekvens kan en skriftlig meddelelse fra vandværket til medlemmernes postkasser være nødvendig.