Formandens beretning for 2018


Stabilitet i vandforsyningen:

År 2018 har været udfordrende pga den varme sommer, da vi ikke helt har kunnet følge med udpumpningsmæssigt. Folk har vandet haver og fyldt badebassiner, så vandstanden har været lav. Nogle af vores forbrugere har haft problemer med uklart vand; det skyldes, at vi har haft stop på udpumpningen grundet lav vandstand. Når udpumpningen sættes til igen, løsrives okker i rørene, hvilket har været årsagen til det uklare vand.

Udpumpning:

Vi har i årets løb udpumpet 47.323 m3 og det beregnede vandforbrug hos medlemmerne var 46.508 m3.

Det giver en difference på 815 m3, hvilket er det laveste tab (1,75%) nogensinde.

Vi har observeret enkelte utætheder på ledninger forskellige steder i byen. Disse er nu udbedret og vi skal igen opfordre andelshaverne til jævnligt at kontrollere deres måler. Nogle enkelte andelshavere har igen i år fået en slem forskrækkelse, da måleren blev aflæst.

Målerudskiftningsprogram: 

I 2018 blev der udtaget 33 målere til kontrol og resultatet var ret opløftende, idet alle holdt sig inden for grænsen på 2 % i afvigelse. Alle målere var installeret i 2005 og vi har nu 24 målere tilbage, som er installeret før 2009 og det er jo nærliggende at udtage dem næste gang. I 2009 -2011 havde vi det store udskiftningsprogram hvor vi skiftede i alt 326 målere. Reglerne er blevet lempet lidt og partier kan således fungere i 9 år ad gangen, så længe man holder sig inden for de tilladte afvigelser.

Filterskift på vandværket:

Vi har lige påbegyndt udskiftning af filtermateriale i filter 2, da det gamle filter ikke fungerede optimalt længere. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen i en periode. Det er svært at forudsige, hvor lang tid der går, før vandforsyningen er stabil igen. Vi forudser kun to kortvarige stop i vandforsyningen under filterskiftet og vi vil så vidt muligt planlægge vandstoppene i dagtimerne.

Vandkvalitet:

Prøverne viser igen, at vi har godt vand i Gadevang. Vi har dog en del jern i vandet.

Alt hvad vi ellers fortaget prøver for er under grænseværdierne.

Etablering af nødforbindelse:

Ifølge  et krav fra kommunen fra kommunen skal vandværker have en fast nødforbindelse i tilfælde af problemer med vandforsyningen. Vi har hidtil haft en aftale med Svebølle Vognmandsfirma, om at levere vand, men dette er ikke god nok løsning mere.

Vi er derfor i gang med at finde løsninger på nødforbindelse til Gadevang. Løsningen er at blive tilkoblet et andet vandværk, som kan forsyne os med vand i nødstilfælde. Vi arbejder lige nu med at undersøge muligheden for en tilkobling til Nyhuse Vandværk. Dette projekt kan vise sig at være mere kompliceret og mere omkostningskrævende end vi havde forstillet os. Under alle omstændigheder vil der blive tale om betydelige omkostninger for os alle. Måske kan vi være nødsaget til at få forlænget tidspunktet for færdiggørelse som oprindeligt er med udgangen af 2021.

Til sidst en tak til bestyrelsen og vandværkspasseren for den store arbejdsindsats og det altid gode humør til gavn for alle medlemmer af Gadevang Vandværk.

Bestyrelsesmedlem Henning Hansen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille ved det kommende valg – og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet gennem årene. Henning har været en stor hjælp med at opdatere vores tegninger af ledningsnettet.

Michael Simonsen, formand