Skip to main content

Generalforsamling i Gadevang Vandværk

– onsdag den 28. februar 2018, kl. 19.00

Ad. 1. Valg af dirigent

Poul Bønsøe blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jfr. vedtægterne var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning

Som følge af formandens fravær pga. sygdom gennemgik bestyrelsesmedlem Verner Johansen beretningen og supplerede med oplysninger omkring de udfordringer som den nye vandboring har været medvirkende til på vandværket. Verner Johansen informerede ligeledes om de kommende planer med udskiftning af vandmålere, fjernaflæsning af målere samt etablering af nødforsyning af vand til Gadevang Vandværk. Flemming Thornæs, formand for Vejlauget på Skovlyet, ønskede at vide hvordan mulighederne var for at få etableret en nødforsyning i forbindelse med strømsvigt. Verner Johansen og vandværkspasser Keld Kristensen har undersøgt muligheden for at købe en generator, som kunne løse dette problem. Denne opgave er midlertidig sat på standby, da der skal anvendes ressourcer på den kommende etablering af nødforsyningen af vand. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 3. Regnskab

Kassereren gennemgik hovedpunkterne i det uddelte regnskab. De større poster som ”Reparation og vedligeholdelse” samt ”Elektricitet og Vandanalyser” i regnskabet blev uddybet nærmere. Kassereren orienterede ligeledes om de pålagte krav fra Hillerød Kommune om bl.a. fremlæggelse af 4- årige budgetter. Dette budget nødvendiggør en forhøjelse i det kommende takstblad fra 2018 svarende til kr. 344,- ved et årligt forbrug på 100 m3. Jens Henriksen, Gadeledsvej kommenterede det mindre forbrug af ”kontorrekvisitter, tryksager m.v.”. Kassereren forklarede at dette skyldes større indkøb tidligere år, som gav en besparelse i år. Finn Jellingsø, kommenterede på udskiftningen af vandmålere – at dette formentlig er en engangsudgift. Kassereren oplyste, at såfremt udskiftningen af de planlagte 33 målere viste et positivt resultat, vil den større udskiftning kunne vente. Omkostningerne er indregnet i det 4-årige budget. Flemming Thornæs, Skovlyet spurgte til etableringen af nødforsyningen af vand – Hvorvidt denne forsyning skal ”gå begge veje” og om kvaliteten kan forventes at være acceptabel? Verner Johansen gav en fyldestgørende forklaring til dette spørgsmål. Herunder problemstillingen omkring den bevægelse der skal være i en sådan nødforsyning. Kirsten Jørgensen, Gadeledsvej ønskede at vide, om det var tilladt fra Hillerød Kommunes side, at foretage opsparing til kommende større udgifter. Kassereren oplyste, at dette var tilladt, hvis der var et målrettet projekt. Regnskab og decharge blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Valg af formand

Michael Simonsen blev genvalgt.

Ad 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter

Verner Johansen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Martin Slavensky, Gadeledsvej 78, der i sit daglige virke er beskæftiget hos virksomheden Novafos, der arbejder indenfor vandsektoren. Martin Slavensky blev valgt. Christina Larsson blev genvalgt som 1. suppleant og Bjarke Schmidt blev genvalgt nu som 2. suppleant.

Ad 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Poul Bønsøe og Erik Hansen genvalgtes som revisorer og Erik Storch blev genvalgt som suppleant.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 8. Eventuelt

Kassereren Flemming Strandby tog ordet og takkede Verner for hans store, gode og konstruktive samarbejde i bestyrelsen. Verner takkede – i en meget velskrevet takketale – den siddende bestyrelse samt de tidligere medlemmer af vandværkets bestyrelse, som han har arbejdet sammen med i de mange år. Kirsten Jørgensen, Gadeledsvej takkede den siddende bestyrelse for den tryghed, som den bidrager med i vandforsyningen.

Referent: Henning Hansen
Dirigent: Poul Bønsøe