Skip to main content

Generalforsamling i Gadevang Vandværk

– torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.00

Ad. 1. Valg af dirigent.

Poul Bønsøe blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jfr. vedtægterne var lovlig og beslutningsdygtig.


Ad 2. Beretning.

Formanden gennemgik beretningen . I forbindelse med omtalen af det meget lave tab i ledningsnettet  opfordrede formanden  medlemmerne  til at holde øje med fremkomsten af vand fra utætheder i ledningsnettet.

Vedrørende nødforbindelsen forespurgte Casper Bartholin om hvem, der skal betale for dette projekt.

Formanden svarede, at ingen andre end forbrugerne i Gadevang skal betale for dette. Nyhuse Vandværk har ingen interesse i nødforsyningen.

Formanden afsluttede beretningen med at takke Keld Kristensen og bestyrelsen for det gode samarbejde, der havde været i det forløbne år.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Ad. 3. Regnskab.

Kassereren gennemgik hovedpunkterne i det uddelte regnskab. Indtægterne balancerede med budgettet. Der er foretaget en mindre justering af honorarerne grundet det store arbejde, der efterhånden er pålagt bestyrelsen. Posten reparation og vedligeholdelse af anlæg blev uddybet nærmere. Her blev omkostningerne omkring ledningsarbejdet ved Gadeledsvej 72-74,  på Skrænten og ved Gammelvej omtalt.

Årets resultat er større end budgetteret. Årsagen er, at udgiften til filter 2, som var i budgettet for 2018, først skal betales i 2019.

Kassereren kom ind på udgifterne omkring nødforbindelsen. Beløbet hertil vil sandsynligvis beløbe sig på kr. 2,5- 3 mio. Langt større end budgetteret. Det vil blive nødvendigt at opkræve ekstraordinære tilskud i de kommende år. Det vil derfor blive nødvendigt at spare på driften for at påbegynde en opsparing. Vandværket vil tegne en kontrakt med Dines Jørgensen, som vil komme med et skitseprojekt. Vandværket vil desuden kontakte Brdr. Jørgensen, som vil komme med et overslag på projektet.

Casper Bartholin spurgte om muligheden for at lægge nødforbindelsen fra Kontiki til vandværkets ledning ved Helsingevejen. Dette skal undersøges nærmere.

Regnskab og decharge blev enstemmigt vedtaget.


Ad. 4. Valg af kasserer.

Flemming Strandby blev genvalgt.

Ad. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Hans Chr. Hede Jensen blev genvalgt.

Christina Larsson blev valgt ind som ny medlem af bestyrelsen.

Kim Nysted blev valgt som 1. suppleant og som 2. suppleant blev Niels Castle Hansen valgt.


Ad. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde indstillet Poul Bønsøe og Erik Hansen til genvalg. Ebbe Bendixen ønskede også at blive valgt som revisor. Ad sammen grund skulle der foretages kampvalg. Der blev uddelt stemmesedler og foretaget valg. Efter optælling af stemmesedlerne viste resultatet valg af Erik Hansen og Poul Bønsøe. Ebbe Bendixen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. 7. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 8. Eventuelt.

Der blev stillet spørgsmål om mulig anskaffelse af et afkalkningsanlæg. Der er opstillet få afkalkningsanlæg på danske vandværker. Keld Kristensen omtalte, hvordan det virker, og at man ikke helt kan fjerne kalken. Ikke aktuelt for Gadevang Vandværk.

Det blev omtalt, at vandværket får sin egen hjemmeside, og medlemmerne blev opfordret til at tilmelde   sig til at modtage informationer, når hjemmeside kommer ud på nettet.

 

 

Referent:                                                                   Dirigent:
Hans Chr. Hede Jensen                                          Poul Bønsøe

                                           

Formand:
Michael Simonsen