Skip to main content

GADEVANG VANDVÆRK Amba

§ 1. Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet i 1950, er et andelsselskab. Dets navn er Gadevang vandværk Amba (i det følgende kaldet ’selskabet’), og dets hjemsted er Hillerød Kommune.

§ 2. Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den gældende vandforsyningslov og det kommunale vandforsyningsregulativ – at forsyne alle ejendomme indenfor dets forsyningsområde med tilstrækkeligt vand af god kvalitet til lavest mulige driftsbidrag. Foruden driftsomkostninger skal driftsbidraget også kunne dække en forsvarlig afskrivning af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt varetagelse af medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål.

§ 3. Andelshavere

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem (andelshaver) af selskabet. Medlemmernes øvrige rettigheder og forpligtelser fremgår af det kommunale vandforsyningsregulativ.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst tre ugers varsel til alle medlemmer. Dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden.

Ved generalforsamlingen har alle medlemmer, jf. § 3, eller samlever stemmeret (en stemme per ejerskab) og er valgbare. Der kan stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst ¾ af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt den sidste forudsætning ikke er opfyldt, indkaldes der til ny, ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget uafhængigt af fremmødet kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.

Ved personvalg med mere end en kandidat skal afstemningen være skriftlig.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes, hvis mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom bilagt forslag til dagsorden. En sådan generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter, at bestyrelsen har modtaget forslaget.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling skiftevis afgår to og tre medlemmer. Formanden og kassereren vælges hvert sit år.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i henhold til vandforsyningsregulativet.

Vandafgiftens størrelse samt tilslutningsbidrag fastsættes af bestyrelsen.

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen indkaldes også, hvis et bestyrelsesmedlem med angivelse af dagsorden ønsker det.

Der føres mødereferat af bestyrelsesmøderne.

§ 6. Regnskab

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Et regnskabsmæssigt overskud – efter afskrivninger og henlæggelser – kan ikke tilbagebetales til medlemmerne.

Køb, salg eller pantsætning af selskabets faste ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.

§ 7. Opløsning af selskabet

Opløsning af selskabet kan kun besluttes, såfremt mindst ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor, og kun såfremt sikkerheden for forsyning af vand til medlemmerne ikke forringes derved.

En eventuel fusion med andre vandværker eller offentlig overtagelse kan dog vedtages efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.

§ 8. Ikrafttræden

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2000 og på den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2000.

Disse vedtægter udgør det lokale supplement til Vandforsyningsregulativ for Private Vandværker i Hillerød kommune.